REGULAMIN  KOMISJI  REKOMENDACYJNEJ  PTP DS.  CERTYFIKATU SUPERWIZORA PSYCHOLOGII  KLINICZNEJ  DZIECKA PTP

 I. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Psychologiczne przyznaje certyfikat superwizora psychologii klinicznej dziecka.
 2. Certyfikat ma służyć profesjonalnemu rozwojowi środowiska dziecięcych psychologów klinicznych, a także być gwarancją wysokich kompetencji zawodowych dla odbiorców usług psychologicznych.
 3. Certyfikat superwizora psychologii klinicznej dziecka potwierdza kompetencje do udzielania konsultacji i wsparcia merytorycznego psychologom i zespołom zajmującym się udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom.
 4. Superwizor powinien posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające na stawianie diagnozy, kierowanie postępowaniem terapeutycznym i profilaktycznym wobec dzieci i rodzin.
 5. Za procedurę rekomendacyjną i wydanie certyfikatu pobierana jest opłata certyfikacyjna w wysokości 0,17 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość opłaty ogłaszana jest corocznie w komunikacie Zarządu Głównego na stronie internetowej.

II. Tryb zgłaszania wniosków o certyfikat superwizora

 1. Kandydat ubiegający się o przyznanie certyfikatu przedstawia następujące dokumenty:
  1. 1.Wniosek o przyznanie certyfikatu superwizora psychologii klinicznej dziecka, według załączonego wzoru (wniosek.doc) , stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
  1. 2.Zaświadczenie o członkostwie w PTP;
  1. 3.Kopię dyplomu ukończenia studiów psychologicznych;
  1. 4.Poświadczenie wykonywania zawodu psychologa w praktyce klinicznej przez co najmniej 15 lat, w tym co najmniej 10 lat pracy z pacjentem dziecięcym;
  1. 5.Co najmniej jeden z następujących dokumentów:
  • dyplom uzyskania specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej;
  • dyplom nadania stopnia naukowego doktora, przy czym tematyka pracy będącej podstawą jego uzyskania powinna dotyczyć obszaru psychologii klinicznej dziecka;
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub innych szkoleń w zakresie objętym certyfikatem w wymiarze co najmniej 300 godzin;
  1. 6. Dowód wniesienia opłaty za procedurę rekomendacyjną.
 2. Kandydat jest zobowiązany przedstawić 2 studia przypadku będące prezentacją jego własnej pracy klinicznej. Studia te powinny dawać wgląd w psychologiczne mechanizmy powstawania i rozwijania się zaburzeń, a także opisywać planowane oddziaływania psychologiczne lub przebieg terapii.
 3. Kandydat, składając wniosek, jest zobowiązany udokumentować osiągnięcia zawodowe takie jak:
  • publikacje z zakresu psychologii klinicznej dziecka;
  • autorstwo programów terapeutycznych;
  • kierowanie ośrodkiem udzielającym pomocy psychologicznej;
  • licencje i certyfikaty zawodowe w dziedzinie związanej merytorycznie z obszarem, którego dotyczy certyfikat wydane przez inne stowarzyszenia naukowe;
  • staże naukowe i kliniczne w znaczących placówkach, itp.

III. Postępowanie certyfikacyjne

 • Dokumenty oraz studia 2 przypadków należy przesłać na adres Zarządu Głównego PTP, ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w biurze ZG PTP.
 • Biuro Zarządu Głównego przedstawia dokumenty Komisji Rekomendacyjnej. Zasady działania i tryb pracy Komisji ustala odrębnie regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
 • O przyznanie certyfikatu Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego PTP. Zarząd Główny zawiadamia kandydata pisemnie o przyznaniu mu certyfikatu. Wydanie dokumentów rekomendacyjnych składających się z dyplomu i legitymacji następuje po uregulowaniu opłaty za przyznanie certyfikatu.
 • O odmowie przyznania certyfikatu Komisja zawiadamia pisemnie kandydata. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z możliwością odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej. Regulamin Komisji Odwoławczej ustalany jest odrębnie.
 • Za procedurę rekomendacyjną i wydanie certyfikatu pobierana jest opłata certyfikacyjna w wysokości 0,17 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokość opłaty ogłasza corocznie Zarząd Główny PTP w komunikacie.


Opłata certyfikacyjna 0,17 przeciętnego wynagrodzenia w 2017 roku wynosi:

688,03 zł. netto. Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

  • - za procedurę 60% opłaty 412,82 zł + 23 % VAT 94,95 = 507,77 zł
  • - za przyznany certyfikat 40% opłaty 275,21 zł + 23 % VAT 63,30 = 338,51 zł

Opłaty należy wnosić na konto:

PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Z dopiskiem: procedura certyfikatu konsultanta/certyfikat konsultanta

Wypełnij i wydrukuj dla siebie PRZELEW

 Postępowanie w okresie przejściowym:

   1. Procedury certyfikacyjne rozpoczęte przed wejściem uchwały w życie są kontynuowane na nowych zasadach, przy czym uwzględnia się te dotychczasowe wymogi formalne, które w sposób korzystniejszy umożliwiały przystąpienie do procedury.
   2. Certyfikaty konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka uzyskane do końca 2009 roku automatycznie stają się certyfikatami superwizora psychologii klinicznej dziecka, a okres ich ważności wynosi dwa lata liczone od daty wejścia w życie niniejszej uchwały. Nie złożenie wniosku o odnowienie ważności uzyskanego certyfikatu przed upływem wyznaczonego terminu spowoduje jego wygaśniecie.
   3. Certyfikaty konsultanta w zakresie psychologii klinicznej dziecka uzyskane w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stają się automatycznie certyfikatami superwizora psychologii klinicznej dziecka, okres ich ważności wynosi siedem lat liczonych od daty wejścia w życie uchwały

 IV. Odnawianie ważności certyfikatów

  1. Certyfikat superwizora psychologii klinicznej dziecka ważny jest 7 lat od daty przyznania przez Zarząd Główny PTP.
  2. Na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu utraty ważności certyfikatu Zarząd Główny pismem za potwierdzeniem odbioru informuje superwizora psychologii klinicznej o konieczności jego odnowienia.
  3. Superwizor w celu odnowienia ważności certyfikatu składa wniosek o odnowienie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, zawierający informacje o swojej działalności w okresie od czasu uzyskania certyfikatu superwizora psychologii klinicznej dziecka lub ostatniego odnowienia certyfikatu, w tym:
   • informacje o wykonywanej działalności zawodowej;
   • informacje o działalności na rzecz własnego doskonalenia zawodowego, takiej jak udział w szkoleniach, konferencjach, studiach podyplomowych;
   • informacje o działalności w roli szkoleniowca wyrażającej się w prowadzonych superwizjach, szkoleniach, opiece nad stażystami, wystąpieniach konferencyjnych oraz publikacjach;
   • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, profesjonalnych i etycznych do pełnienia funkcji superwizora psychologii klinicznej dziecka.
  4. Wniosek o odnowienie ważności certyfikatu rozpatruje Komisja Rekomendacyjna. Od decyzji negatywnej przysługuje procedura odwoławcza na zasadach i w trybie analogicznym do procedury rekomendacyjnej.
  5. Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej.
  6. Nie złożenie wniosku o odnowienie certyfikatu przed upływem jego terminu ważności powoduje jego wygaśnięcie.

XNie pokazuj więcej tego powiadomienia Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.