Regulamin Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP

Art. 1

Powołuje się przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sekcję pod nazwą Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka zwaną dalej "Sekcją".

Art. 2

Sekcja działa na podstawie:

 1. Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 2. Niniejszego regulaminu.

Art. 3

Celem Sekcji jest działanie na rzecz podnoszenia kompetencji psychologicznych osób zawodowo zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom i rodzinom, oraz wspieranie działalności i tworzenie standardów pracy psychologów klinicznych dziecka

Cele te realizowane są poprzez:

 1. Pomoc w organizowaniu grup, służących wzajemnemu wspieraniu się w bieżącej pracy.
 2. Organizowanie tematycznych seminariów samokształceniowych.
 3. Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji.
 4. Organizowanie cyklicznych sympozjów naukowych.
 5. Prezentację dokonań wzorcowych ośrodków prowadzących działalność psychologiczną.
 6. Tworzenie systemu informacji i rekomendacji placówek udzielających pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom oraz osób pełniących rolę doradców i konsultantów.
 7. Tworzenie systemu informacji o placówkach prowadzących szkolenia w zakresie psychologii klinicznej dziecka.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Art. 4

Członkiem Sekcji może być osoba, która jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jest zainteresowana działalnością Sekcji.

Art. 5

Członków Sekcji przyjmuje Zarząd Sekcji.

Art. 6

Członkowie mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Sekcji.

Art. 7

Członkostwo w sekcji ustaje w wyniku:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Sekcji,
 2. skreślenia przez Zarząd Sekcji z powodu uchylania się od obowiązków członkowskich,
 3. skreślenia z listy członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Art. 8

Władzami Sekcji są:

 1. Walne Zebranie Członków Sekcji
 2. Zarząd Sekcji

Kadencja wszystkich władz Sekcji trwa 3 lata.

Art. 9

 1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji, zwane dalej Walnym Zebraniem.
 2. Walne Zebranie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

Art. 10

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1.  1.1 uchwalanie głównych kierunków działalności Sekcji,
  2.  1.2 wybór Zarządu w tym przewodniczącego i sekretarza,
  3.  1.3 uchwalanie i dokonywanie zmian regulaminu.
  4.  1.4 podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Sekcji. Uchwała taka musi być przyjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Sekcji.
 2. Ogólne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Sekcji.
 3. Walne Zebranie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

Art. 11

 1. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na trzy lata w czasie i miejscu oznaczonym przez Zarząd Sekcji.
  1. 1.1 O czasie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Sekcji zawiadamia co najmniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Sekcji z inicjatywy własnej lub na wniosek przynajmniej jednej piątej liczby członków Sekcji - nie mniej jednak niż dziesięciu osób. Prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ma także Zarząd Główny Towarzystwa.
  1. 2.1 Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia jeden dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art.12

 1. Zarząd Sekcji składa się z przewodniczącego i pięciu członków.
 2. Zarząd Sekcji wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika
 3. W przypadku rezygnacji lub śmierci w trakcie kadencji osoby wybranej przez Walne Zebranie Zarząd Sekcji ma prawo uzupełniania swego składu.
  1. 3.1 Uzupełnienie następuje w wyniku głosowania tajnego.
  2. 3.2 W trakcie kadencji, w trybie kooptacji, zarząd Sekcji może zmienić nie więcej niż jedną osobę ze swego składu wybranego przez Walne Zebranie.

Art.13

 1. Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:
  1. 1.1 kierowanie bieżącą działalnością Sekcji,
  2. 1.2 reprezentowanie Sekcji i działanie w jej imieniu,
  3. 1.3 przyjmowanie i skreślanie członków,
  4. 1.4 składanie okresowych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Sekcji Zarządowi Głównemu PTP i Walnemu Zebraniu.
  5. 1.5 zwoływanie Walnych Zebrań.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub sekretarza.

Art.14

Przewodniczący Sekcji:

 1. kieruje pracami Zarządu, zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu,
 2. prowadzi zebrania i konferencje naukowe,
 3. reprezentuje Sekcję w kontaktach z władzami PTP oraz władzami innych towarzystw krajowych i zagranicznych.

Wiceprzewodniczący Sekcji

Przewodniczy zebraniom Zarządu, prowadzi zebrania i konferencje naukowe pod nieobecność przewodniczącego.

Sekretarz Sekcji:

 1. protokółuje przebieg Ogólnych Zebrań Członków oraz zebrań Zarządu.
 2. prowadzi bieżącą korespondencję i archiwum Sekcji.

Skarbnik Sekcji:

 1. zbiera składki członkowskie,
 2. prowadzi dokumentację finansową Sekcji,
 3. przedstawia raporty finansowe do Zarządu Głównego PTP.
XNie pokazuj więcej tego powiadomienia Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.